EchteEngelseHigh Tea Catering

                Algemene Voorwaarden  


ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het gebruik van de diensten en goederen van Britannia Afternoon Teas zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Algemeen
De voorwaarden zijn van toepassing op de standaardservice van Britannia Afternoon Teas, verder genoemd als BAT, met betrekking tot de levering van goederen en het verrichten van diensten.
Onderstaande diensten zijn onderdeel van onze standaardservice:
- Het bespreken en samenstellen van uw Afternoon Tea arrangement
- Het afleveren van de door u bestelde goederen op locatie
- Het klaarzetten voor gebruik van de door u bestelde goederen horende bij uw arrangement
- Het kosteloos beschikbaar stellen van ons ‘mismatched’ Vintage thee servies (borg vereist)
- Het ophalen van de goederen na afloop
Aanvullende diensten geleverd door derde partijen worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht en vallen onder de algemene voorwaarden van betreffende partijen.

Besteltermijn
Wij streven naar een voorbereidingstijd van tenminste 7 dagen. Dit betekent dat wij uw opdracht bevestiging (per email) uiterlijk 7 dagen voor uw geplande gebeurtenis in ons bezit moeten hebben. Voor een bestelling op kort termijn vezoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen.

Betaling
Bevestigde opdrachten zijn bindend en dienen ten alle tijden te worden betaald .
Het totaal bedrag plus borg dient te worden voldaan na bevestiging van uw opdracht doch uiterlijk voor aflevering.
BAT behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden indien niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

Annulering
Bij annuleren bent u geheel of gedeeltelijke onkostenvergoeding verschuldigd aan BAT.
Indien u de bevestigde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is de volgende annuleringsregeling van toepassing:
Annulering dient uitsluitend per email te geschieden. Bij het vaststellen van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven.
Afhankelijk van de annuleringsdatum is deze alsvolgt opgebouwd:
- Annulering 4 dagen voor en op de dag van de gebeurtenis: 100% vergoeding van het totaalbedrag
- Annulering 4 tot 7 dagen voor de dag van gebeurtenis: 50% vergoeding van het totaalbedrag
- Annulering 7 tot 14 dagen voor de dag van gebeurtenis: 30% vergoeding van het totaalbedrag

Vintage Porcelein Servies
Het Vintage porcelein servies wordt kosteloos beschikbaar gesteld en blijft eigendom van BAT.
Aangezien dit zeer kostbare en onvervangbaar goederen zijn, zijn wij genoodzaakt een borg te hanteren van €75,- en in geval van schade of kwijtraken, onderstaande vergoedingen te verplichten:
- Vergoeding Kop en Schotel (set): €10,-
- Vergoeding Theekan: €25,-
- Vergoeding Etagiere: €35,-
- Vergoeding Bord: €7,-
- Vergoeding Schaal: €10,-
- Vergoeding Melkkan: €7,-
- Vergoeding Suikerpot: €7,-
Voor de rest van de (vervangbare) huurgoederen vragen wij een redelijke vergoeding bij eventuele schade of het kwijtmaken hiervan.
De borg zal binnen 7 dagen teruggeboekt worden. Indien er sprake is van schade of het kwijtraken van goederen, dan zal dit bedrag in mindering worden gebracht.
Wij verzoeken u derhalve om zeer zorgvuldig met de goederen om te gaan en deze NIET in een vaatwasser te reinigen.

Leveringsgebied
Wij leveren alleen in het Gooi en omstreken. Het afleveren van goederen is kosteloos voor de plaatsen: Hilversum, Loosdrecht, Blaricum, Laren, Bussum, Kortenhoef en ’s Gravenland. Voor levering in de omliggende gebieden worden reiskosten in rekening gebracht.

Overmacht
In geval van overmacht heeft BAT het recht, na kennisgeving per email, haar verplichtingen tot uitvoering van de opdracht, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht is in ieder geval mede begrepen: het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook van de installaties benodigd voor de uitvoering van een opdracht, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen, brand of ongevallen, transportbelemmeringen, iedere storing in de geregelde productie, alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen. Het reeds betaalde bedrag wordt in dit geval volledig teruggeboekt.

Aansprakelijkheid
BAT stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan BAT, en voor eventuele negatieve gevolgen (in welk opzicht dan ook) die voortvloeien uit gebruik van goederen danwel het nuttigen van door BAT bereid voedsel op een andere dag, dan op de dag van levering. Geheel volgens het HACCP regelement dient u rekening te houden met het koelen van bepaald voedsel, zoals vis en zuivel producten, mochten deze niet binnen 2 uur na aflevering worden genuttigd.